REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

DRUGI PRODUKT 20% TANIEJ.

(dalej jako „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „ Drugi produkt 20% taniej” (dalej jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest Sklep internetowy Boropot, prowadzony przez Elektrolech Leszek Borowiec REGON: 931066923 NIP: 9141229637 (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Promocja prowadzona będzie w sklepie

internetowym boropot.com (dalej jako „Sklep Internetowy”).

3. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w dniu 07.02.2022 r. o godz. 00:01, a kończy się w dniu 15.02.2022 r. o godz. 23:59 (dalej jako

Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.boropot.com

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.

2. Akcja promocyjna obejmuje wybrane produkty, dostępne na boropot.com

3. Klient dokonujący w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu dwóch lub więcej Produktów

spełniający wymogi określone niniejszym Regulaminem (dalej jako „Uczestnik”) otrzyma

możliwość jednorazowego skorzystania z rabatu zmniejszającego cenę najtańszego z zakupionych

Produktów promocyjnych na poniższych zasadach:

a. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi dwa bądź więcej produktów otrzyma rabat

obniżający cenę najtańszego z zakupionych Produktów o 20%.

4. Rabat naliczony zostaje po wprowadzeniu kodu „WALENTYNKI” i nie łączy się z innymi rabatami, bonami i kodami rabatowymi. Uczestnikowi Promocji przysługuje tylko jeden rabat za zakup Produktów promocyjnych.

5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez boropot.com

7. Skorzystanie z rabatu w ramach Promocji „DRUGI PRODUKT 20% TANIEJ,” uniemożliwia użycie innego bonu lub kodu rabatowego.

8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego Produktu lub Produktów, których cena nie została rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, Uczestnik Promocji traci przyznany w ramach promocji rabat oraz zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą odstąpienia od

umowy sprzedaży na podstawie rękojmi za wady

10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu promocyjnego, którego cena była

rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie

wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę z uwzględnieniem rabatu.

11. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa, bądź dodatkowo może być przyznane przez Organizatora w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w osobnych regulaminach.

§3

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z

dopiskiem na kopercie nazwy Promocji, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum imię, nazwisko i adres do korespondencji

osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych

nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego

Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie internetowym boropot.com rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do udziału klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym

Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

(a) okoliczności siły wyższej,

(b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji

Promocyjnej,

(c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

(d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji

Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji

prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed

dokonaniem zmiany w Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Product added to compare.